Algemene Voorwaarden My Horsez

Versie: 3.0

 1. Begrippen
  1. Marlinda Design, nader te noemen: ''My Horsez'', ''website”, “site” is een online paardenspel, beschikbaar op www.myhorsez.com (“Website”).
  2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Gebruiker verstaan: ieder die gebruik maakt van het door My Horsez opgezette online platform.
  3. In deze voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: het aanbieden van een online platform door My Horsez waar mensen zich gratis kunnen registreren om toegang te krijgen tot het spel. In het spel kunnen Gebruikers paarden trainen en fokken. Het spel is op dit moment enkel beschikbaar in het Nederlands en er zijn Gebruikers uit Nederland en uit België.
  4. Im deze voorwaarden wordt onder Extra Diensten verstaan: de door My Horsez tegen betaling geleverde Extra Diensten, bijvoorbeeld op basis van een Abonnement of de losse verkoop van pluscoins. Pluscoins bestaan naast coins, de standaard valuta in het spel. Een Extra Dienst is aan te schaffen in ruil voor betaling.
  5. In deze voorwaarden wordt onder Virtuele Goederen verstaan: alle virtuele goederen in het spel zoals coins (virtueel spelgeld), pluscoins, ranches, paarden, items et cetera die betrokken zijn bij My Horsez.
  6. In deze voorwaarden wordt onder Abonnement verstaan: het gedurende bepaalde of onbepaalde tijd leveren van hetgeen in het aanbod van MyHorsez staat vermeld (bijvoorbeeld toegang tot de Dienst in combinatie met maandelijkse bijschrijving van een bepaald aantal pluscoins), tegen regelmatige betaling van de abonnementskosten door Gebruiker.
  7. Het aanmaken van een Account voor My Horsez door de Gebruiker gebeurt via de Website. Hier vult de Gebruiker de gevraagde gegevens correct en naar waarheid in en geeft de Gebruiker aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Er kan geen Account worden gemaakt zonder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en de Regels (https://www.myhorsez.com/help/rules). Nadat dit formulier is verzonden, is er een overeenkomst tussen de Gebruiker en My Horsez tot stand gekomen waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Een Account is strikt persoonlijk en mag dus niet door andere personen dan de Gebruiker zelf, gebruikt worden.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Door gebruik te maken van My Horsez gaat de gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing. Zonder akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden kun je niet deelnemen aan het spel “My Horsez”.
  2. Een Gebruiker die minderjarig is dient zijn ouders of voogd deze Algemene Voorwaarden te laten lezen. Minderjarige Gebruikers (Gebruikers jonger dan 18 jaar) mogen zich niet registreren zonder toestemming van zijn of haar ouders of wettelijke voogd. Bij eventuele onduidelijkheden kan er via de ServiceDesk of via e-mail (info@myhorsez.com) contact worden opgenomen.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met My Horsez zijn overeengekomen.
 3. Regels en gedrag
  1. Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van My Horsez gaat u automatisch akkoord met de op My Horsez geldende Regels (https://www.myhorsez.com/help/rules). Wanneer u de Regels overtreedt heeft My Horsez het recht om het profiel, teksten, afbeeldingen, Virtuele Goederen in het spel te verwijderen of af te nemen. Ook kan de toegang tot het spel of een deel van het spel tijdelijk of permanent ontzegd worden. Dit is ook het geval bij Gebruikers die gebruik hebben gemaakt van de Extra Dienst of Extra Diensten.
  2. Alle in het vorige lid genoemde handelingen kunnen zonder voorafgaande notificatie aan de Gebruiker voltrokken worden.
  3. Registratie op My Horsez is volledig gratis, evenals het spelen van het spel. Het aankopen van Extra Diensten door middel van geld is optioneel en niet verplicht. Het account waarop de Gebruiker speelt en alle Virtuele Goederen, waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan de paarden, coins, ranches, items en pluscoins blijven eigendom van My Horsez.
  4. Het registratieformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld.
  5. Wanneer een Gebruiker zich niet aan de Algemene Voorwaarden, regels of door een My Horsez teamlid aangegeven aanwijzingen houdt, kan het account zonder voorafgaande melding inactief worden gemaakt of worden verwijderd.
  6. My Horsez tracht te zorgen dat de communicatie op haar Website, zoals de inhoud van forums, profielen, gastenboeken en mailboxen vrij is van materiaal dat tegen de regels van My Horsez ingaat. My Horsez kan echter niet elk bericht controleren. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij plaatsen op onze Website. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de content die zij op hun profiel, hun forumberichten, mails of gastenboekberichten plaatsen, de gebruikersnaam die zij kiezen of de naam die zij aan hun paard of ranch geven of enig andere door de Gebruiker ingevulde gegevens.
  7. Een Gebruiker mag slechts één account bezitten. Het gebruiken of aanmaken van meerdere accounts (dubbelaccounts) is niet toegestaan. Ook het weggeven, krijgen, kopen, verkopen, delen of uitlenen van accounts is niet toegestaan. Wanneer iemand meerdere accounts heeft aangemaakt om alle Virtuele Goederen van deze accounts naar één account te sturen, kan het account worden gereset, omdat dit in strijd is met de regels van het spel. Het resetten van een account houdt in dat het account weer terug gaat naar de beginstand en de Gebruiker opnieuw met het spel begint.
  8. Iedere Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account. My Horsez en de vrijwilligers van My Horsez zijn niet verplicht u Virtuele Goederen terug te geven wanneer deze, op welke manier dan ook, verloren zijn gegaan, tenzij dit verlies aantoonbaar te wijten is aan tekortkomingen die toerekenbaar zijn aan My Horsez.
  9. Misbruik van My Horsez is in geen enkele vorm toegestaan. Hieronder valt ook het reclame maken voor commerciële doeleinden, het gebruiken van of het bekend maken van (computer)hacks, andere manieren om vals te spelen en het doelbewust aanvallen van de Website.
 4. Diensten
  1. My Horsez biedt tegen betaling de Extra Diensten aan om extra functies in het spel vrij te spelen of het spel te vereenvoudigen. De Gebruiker is niet verplicht van deze functie(s) gebruik te maken. Op Extra Diensten die op basis van een Abonnement worden geleverd is voorts artikel 5 hieronder van toepassing.
  2. Wanneer de Gebruiker minderjarig is en Extra Diensten wil kopen dient hij vooraf toestemming van zijn wettelijke ouder of voogd te verkrijgen. Ook heeft de Gebruiker altijd toestemming van de rekeninghouder/kaarthouder nodig om Extra Diensten te kopen.
  3. Alle Virtuele Goederen die worden gekocht op My Horsez staan op de servers van My Horsez en zijn toegankelijk voor Gebruiker wanneer Gebruiker de Website bezoekt, mits deze toegang de Gebruiker niet ontzegd is. Zij kunnen niet op de randapparatuur van de Gebruiker worden gedownload. Er is geen sprake van eigendom van Virtuele Goederen, maar de Gebruiker schaft een beperkte, persoonlijke en intrekbare licentie aan om deze Virtuele Goederen te gebruiken. Een online saldo van Virtuele Goederen komt niet overeen met enige waarde in Euro's.
  4. Zodra de Extra Diensten door de Gebruiker zijn gekocht hebben de Virtuele Goederen geen geldwaarde en kunnen nooit worden ingewisseld voor echt geld, fysieke goederen of diensten buiten My Horsez. Extra Diensten kunnen alleen worden ingezet binnen de virtuele spelomgeving van My Horsez.
  5. Alle geleverde pluscoins zijn éénmaal te gebruiken en kunnen onder geen omstandigheden hergebruikt worden.
  6. De betaalwijzen voor de Extra Diensten wordt op de Website van My Horsez vermeld. My Horsez behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Extra Diensten aan te passen.
  7. My Horsez kan op elk moment de Extra Diensten terugtrekken of bepaalde nieuwe Extra Diensten beschikbaar stellen. Voor deze Extra Diensten dient altijd betaald te worden.
  8. Elke verkoop door My Horsez aan de Gebruiker van Virtuele Goederen of Extra Diensten is definitief en My Horsez zal geen terugbetalingen verstrekken voor transacties die zijn afgerond. De Gebruiker bezit rechten om zich terug te trekken uit aankopen over afstand; wanneer u echter een licentie van ons koopt om Virtuele Goederen of Extra Diensten te gebruiken, erkent de Gebruiker en gaat daarmee akkoord dat My Horsez de Virtuele Goederen of Extra Diensten onmiddellijk na het afronden van de transactie levert, en het retourrecht op dat moment vervalt. In het kader van deze is een “aankoop" voltooid op het moment dat de servers van My Horsez de aankoop van de Gebruiker hebben gevalideerd en de toepasselijke Virtuele Goederen of Extra Diensten op het account van de Gebruiker zijn gecrediteerd.
 5. Abonnementen
  1. My Horsez kan tegen betaling bepaalde Abonnementen aanbieden. De details van het Abonnement , zoals informatie over wat de Gebruiker ervan kan verwachten, de prijs, de duur van het Abonnement en de voorwaarden die gelden ten aanzien van opzegging en verlenging worden duidelijk getoond op de Website voordat de Gebruiker het Abonnement afsluit.
  2. Tenzij in het aanbod op de Website anders stond bepaald, geldt het volgende:
   1. het Abonnement gaat direct in nadat Gebruiker het bestelproces succesvol heeft doorlopen en My Horsez het Abonnement heeft geactiveerd;
   2. het Abonnement heeft, als geen minimale looptijd op de Website stond vermeld, een looptijd van één (1) jaar;
   3. het Abonnement wordt, na verloop van de toepasselijke minimale looptijd, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Gebruiker verlenging voorkomt door het Abonnement uiterlijk een (1) week voor verlenging op te zeggen;
   4. het Abonnement kan, na verlenging voor onbepaalde tijd als bedoeld onder c, door de Gebruiker op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand;
   5. het Abonnement kan gedurende de toepasselijke minimale looptijd door Gebruiker niet tussentijds worden opgezegd;
   6. opzegging van het Abonnement kan via e-mail en/of via het account van Gebruiker indien die mogelijkheid wordt geboden.
  3. Bij het aanschaffen van het Abonnement dient Gebruiker te betalen via een van de op de Website aangeboden betaalmethodes.
  4. Indien het Abonnement op basis van regelmatige automatische incasso dient te worden betaald, of wordt betaald, autoriseert Gebruiker My Horsez om de toepasselijke bedragen via automatische incasso te incasseren door My Horsez en/of een door haar ingeschakelde derde (bijvoorbeeld Mollie).
  5. Tenzij anders bepaald, dienen de periodieke abonnementskosten telkens vooraf te worden betaald. In geval van automatische incasso worden de abonnementskosten voorafgaand aan de toepasselijke betalingscyclus geïncasseerd.
  6. My Horsez behoudt zich het recht voor om het tijdstip van de automatische incasso te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten (meermaals) niet afgeschreven kunnen worden op een bepaald moment.
  7. Indien Gebruiker een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, dient Gebruiker er zorg voor te dragen dat de incasso uitgevoerd kan worden op het tijdstip van de incasso. Stornering van de geïncasseerde bedragen ontheft Gebruiker in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens My Horsez.
  8. My Horsez behoudt het recht voor om de prijzen van de Abonnementen tussentijds te wijzigen. Indien My Horsez daartoe besluit zal zij de Gebruiker daarvan minimaal dertig (30) dagen voor inwerkingtreding op de hoogte brengen via het bij My Horsez bekende e-mailadres van Gebruiker en/of middels notificatie binnen het account van Gebruiker. Indien deze wijziging binnen drie (3) maanden na ingang van het Abonnement wordt doorgevoerd, verkrijgt de Gebruiker het recht het Abonnement te ontbinden. In overige gevallen heeft de Gebruiker altijd het recht het Abonnement op te zeggen tegen het moment waarop de prijswijziging in werking treedt. Indien de Gebruiker het Abonnement niet opzegt, treedt de prijswijziging aldus automatisch in werking.
  9. Indien abonnementskosten niet, of niet op tijd worden voldaan of zonder grond worden gestorneerd, dan is My Horsez gerechtigd om het Abonnement met onmiddellijke ingang op te schorten totdat betaling wordt ontvangen.
  10. Een Gebruiker die in de hoedanigheid van consument een Abonnement is aangegaan, heeft op basis van de wet het recht de overeenkomst ten aanzien van het Abonnement gedurende de toepasselijke bedenktermijn te ontbinden middels herroeping. Hiervoor geldt het volgende:
   1. De Gebruiker heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst inhoudende een Abonnement binnen de bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
   2. De bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen vangt aan op de dag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
   3. Gebruiker kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan My Horsez een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit deze wens blijkt. Hiervoor kan Gebruiker gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in bijlage 1 onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar gebruik van dit formulier is niet verplicht.
   4. Indien de Gebruiker een overeenkomst met betrekking tot een Abonnement overeenkomstig de voorwaarden van dit artikel ontbindt, dan is Gebruiker gehouden een vergoeding aan My Horsez te betalen die naar rato gebaseerd is op hetgeen My Horsez tot aan het moment van ontbinding aan Gebruiker heeft geleverd.
   5. Reeds door Gebruiker (vooruit) betaalde bedragen (minus de vergoeding als bedoeld onder d) zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Gebruiker middels dezelfde betaalmethode waarmee de Gebruiker initieel heeft betaald.
 6. Privacy
  1. My Horsez respecteert de privacy van alle Gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. Lees onze privacyverklaring (https://www.myhorsez.com/help/privacystatement) voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy.
  2. Alle op het spel ingevulde gegevens kunnen door door het beheer aangestelde vrijwilligers worden ingezien om misbruik binnen het spel te detecteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opsporen van mensen die meerdere accounts gebruiken op het spel.
  3. Wanneer persoonsgegevens omwille van externe factoren, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend een hackaanval, toch openbaar gemaakt worden, is My Horsez hiervoor niet aansprakelijk te stellen.
  4. Het is niet toegestaan e-mailadressen, telefoonnummers, adressen of andere privégegevens uit te wisselen via My Horsez, uit bescherming van de Gebruikers. Het publiceren van voornamen en foto’s van jezelf valt buiten deze regel, echter dienen minderjarige gebruikers dit eerst te overleggen met de wettelijke ouders of voogd. Een Gebruiker mag nooit aan andere Gebruikers om vertrouwelijke informatie vragen. Wanneer dit gebeurt, dient dit te worden gemeld aan een moderator van My Horsez. Een beheerder of moderator van My Horsez zal nooit naar wachtwoorden vragen. Wanneer dit toch gebeurt, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan het beheer.
 7. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid
  1. My Horsez in niet aansprakelijk voor de inhoud van de door leden zelf in te vullen gebieden. Ook aanvaardt My Horsez geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan uit het bezoeken van deze site, tenzij deze schade voorkomt uit schuld of bewust roekeloos handelen van My Horsez. My Horsez kan niet garanderen dat het spel My Horsez altijd toegankelijk is en volledig functioneert zoals het hoort.
  2. My Horsez is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor links naar Websites die niet op deze server zijn gehost en eventuele schade die kan ontstaan door wijzigingen op My Horsez. Ook voor fouten in het spel, storingen, onjuiste informatie of misbruik door derden aanvaardt My Horsez geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid, tenzij deze schade het gevolg is van schuld of bewust roekeloos handelen van My Horsez.
  3. Indien het verrichten van Diensten of Extra Diensten door My Horsez of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van My Horsez, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een maximum van € 500,- euro.
  4. Alle aanspraken van de Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van My Horsez vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij My Horsez binnen een maand nadat de Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
  5. Indien de Gebruiker een klacht heeft over My Horsez kan deze via e-mail (info@myhorsez.com) of schriftelijk (My Horsez, Schepenenveld 151, 7327 DB Apeldoorn) worden ingediend. De klacht dient uiterlijk binnen 1 maand na het moment waarop de Gebruiker redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de aanleiding voor de klacht te worden ingediend. Daarnaast moet de klacht duidelijk en volledig omschreven worden gemeld. My Horsez streeft ernaar binnen 14 werkdagen een eerste reactie te geven. Als deze reactie niet binnen 14 dagen gegeven kan worden, zal My Horsez daar tijdig melding van maken en aangeven wanneer de Gebruiker een reactie kan verwachten. Indien My Horsez en de Gebruiker niet gezamenlijk tot een bevredigend resultaat kunnen komen, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie via het Europese ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  6. My Horsez staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  7. My Horsez kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming en biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren Virtuele Goederen, Extra Diensten of Diensten.
  8. My Horsez kan onderhoud plegen of wijzigingen en/of verbeteringen aan de Website doorvoeren, waardoor het spel (tijdelijk) niet beschikbaar kan zijn. My Horsez biedt dan ook geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik van het spel, of onafgebroken of ongehinderde toegang tot bepaalde delen van de Website.
  9. My Horsez is niet aansprakelijk voor enige informatie en/of diensten die versterkt zijn door derden of voor de schade als gevolg van die informatie en/of diensten van derden.
  10. My Horsez is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat My Horsez is uitgegaan van door of vanwege Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  11. My Horsez heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Gebruiker ongedaan te maken of te beperken.
  12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van My Horsez.
 8. Commercie
  1. Het is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming via My Horsez voor commerciële doeleinden reclame te maken.
 9. Wijzigingen
  1. My Horsez behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde met of zonder voorafgaande aankondiging aan te passen.
  2. Wanneer My Horsez met andere taalinstellingen dan het Nederlands gespeeld wordt en er tegenstrijdige informatie in de vertaalde Algemene Voorwaarden ten opzichte van de Nederlandse Algemene Voorwaarden voorkomen, is de informatie die in de Nederlandse Algemene Voorwaarden staat van toepassing.
  3. My Horsez streeft ernaar de inhoud van de Website regelmatig te actualiseren, wijzigen en/of aan te vullen. My Horsez biedt hiervoor geen garantie, en zijn dus niet aansprakelijk te stellen als de inhoud van de site onvolledig of onjuist is. Wijzigingen van de site kunnen op ieder moment, zonder enige aankondiging, worden doorgevoerd. My Horsez is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen.
  4. Indien Gebruiker voorgestelde wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan Gebruiker tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden zijn account deactiveren tegen deze datum. De Gebruiker kan dan geen gebruik meer maken van My Horsez.
 10. Beschikbaarheid
  1. My Horsez tracht zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor haar Gebruikers, echter levert My Horsez geen garantie voor de beschikbaarheid van onze diensten. My Horsez kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen op dit gebied.
 11. Beëindiging
  1. My Horsez behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle of een gedeelte van haar Diensten te beëindigen, waaronder, maar niet beperkt tot het opheffen van haar Website. De Gebruiker zal hier minimaal één (1) maand voor beëindiging van het spel van op de hoogte worden gebracht. Indien de Gebruiker een Abonnement heeft afgesloten, zal My Horsez de te veel betaalde bedragen in geval van voortijdige beëindigen door My Horsez, aan de Gebruiker terugbetalen.
  2. Een Gebruiker kan op eigen initiatief het account beëindigen door het account te deactiveren. Het account is dan niet meer toegankelijk en de Virtuele Goederen van het account worden verwijderd, met inbegrip van aangekochte Extra Diensten. Wanneer een Gebruiker besluit het account te beëindigen, heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van eventuele reeds aangekochte Extra Diensten. Voortijdige beëindiging / deactivatie van een account door een Gebruiker doet geen afbreuk aan enige betalingsverplichtingen die de Gebruiker heeft op grond van een afgesloten Abonnement. De persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het account worden nog enige tijd bewaard. Hiervoor verwijzen wij naar onze privacyverklaring (https://www.myhorsez.com/help/privacystatement).
  3. Wanneer er op een Account gedurende 12 maanden of langer niet is ingelogd, kan dit Account worden gereset. Dit houdt in dat alle Virtuele Goederen van het Account van de Gebruiker onherroepelijk verdwijnen en dus niet langer aan het Account van de Gebruiker gekoppeld zijn. De Gebruiker heeft geen recht op restitutie van eventuele reeds aangekochte Extra Diensten.
 12. Auteursrecht
  1. Het is op My Horsez niet toegestaan om werk van derden te publiceren wanneer dat in strijd is met het auteursrecht van de maker. Wanneer dit toch gebeurt zal My Horsez het materiaal zonder berichtgeving aan de betreffende gebruiker verwijderen. My Horsez of haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van dit materiaal. Al het contact dient dan ook via de betreffende Gebruiker die inbreuk maakt op het auteursrecht te gaan, My Horsez is hierbij niet verantwoordelijk en geen tussenpersoon.
 13. Intellectueel eigendom
  1. Van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in en verband houdend met de diensten die My Horsez aanbiedt (met uitzondering van content die door spelers wordt bijgedragen en hun eigendom is), is My Horsez rechthebbende of wordt in licentie aangeboden. Niets op deze site mag gebruikt worden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van My Horsez. Hier wordt onder andere onder verstaan: codes, illustraties, ontwerpen, logo’s, foto’s, filmpjes, tekst en het concept. Uitgezonderd is materiaal dat op My Horsez is gepubliceerd waarbij nadrukkelijk aangegeven is dat het gebruik van dergelijke afbeeldingen toegestaan is, links, citaten of tekst en afbeeldingen materiaal van derden.
  2. Zolang de Gebruiker handelt conform deze voorwaarden, verstrekt My Horsez de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en intrekbare beperkte licentie om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van onze diensten (exclusief eventuele bijbehorende object- en broncode) voor uw eigen persoonlijke privégebruik, altijd op voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt conform deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker zegt toe onze Diensten niet voor enig ander doeleinde te gebruiken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op updates of patches die My Horsez kan uitbrengen of beschikbaar maakt voor haar diensten. Dergelijke updates of patches worden beschouwd als een deel van de diensten voor de doeleinden van deze voorwaarden.
 14. Identiteit My Horsez
  1. My Horsez is in de KvK geregistreerd onder nummer 34384821. My Horsez is gevestigd aan Schepenenveld 151 te Apeldoorn.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de rechtsverhouding tussen My Horsez en haar Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan wordt de nietige/ vernietigbare bepaling vervangen door een zoveel mogelijk gelijkende bepaling van zoveel mogelijk gelijke strekking. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven, indien de Algemene Voorwaarden nietige bepaling bevat, onverminderd van kracht.

BIJLAGE 1 - MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
- de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
- de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
- de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

[ Klik hier om deze Algemene Voorwaarden als PDF te downloaden. ]

Je bekijkt de website van paardengame My Horsez!

Ben jij dol op paarden en kan je er maar geen genoeg van krijgen? Dan ben jij hier helemaal thuis. In dit paardenspel kan je een eigen ranch opbouwen en zoveel paarden fokken als je wilt. Ook als je zin hebt in een wedstrijd, kun je de strijd aangaan met andere paardenliefhebbers in echte paardenwedstrijden. Neem een kijkje op de paardenmarkt waar je paarden kunt kopen en shop in de ruiterwinkel voor de mooiste hoofdstellen, zadels en dekjes voor je paarden. Maak je een account aan, dan krijg je meteen een paard om te verzorgen. Je begint bij het leukste paardenspel van Nederland met een ranch, een stacaravan en drie stallen, maar die kun je uitbouwen tot een prachtige villa met een veelvoud aan stallen. Die stallen kun je vullen met de prachtigste paarden en veulens die je zelf kunt fokken in vele verschillende kleuren met behulp van kleurengenetica. Doorloop verschillende levels en speel zo allerlei nieuwe gebieden en steden vrij. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Op het gezellige forum, het bruisend centrum van het spel, zijn heel veel leden actief. Hier maak je contact met andere paardenliefhebbers, kun je vragen stellen, met elkaar handelen, kletsen en ervaringen uitwisselen.